Kontrast

Czcionka

Animacje

Deklaracja dostępności

Jesteś Tutaj:

Wstęp Deklaracji 

Urząd Miejski w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.debickiekorzenie.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.debickiekorzenie.pl
Data publikacji strony internetowej: 2023-16-11.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-16-11.
Oświadczenie sporządzono: 2023-16-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy użytkownik miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji. Osobą kontaktową jest: Anna Zboch – Wydział Promocji, pokój 39, parter budynku,  e-mail: anna.zboch@umdebica.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14/ 683-82-39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą>Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego znajdującego się w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2 prowadzą cztery wejścia, jedno wejście główne od ulicy Kościuszki oraz trzy wejścia od strony Muzeum Regionalnego.
Przed budynkiem, na parkingu zlokalizowanym przed Ratuszem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe:

  • cztery dla osób niepełnosprawnych (2 w odległości 25 metrów od wejścia głównego i 2 w odległości 50 metrów od wejścia głównego),
  • jedno dla rodzin z dziećmi (25 metrów od wejścia głównego),
  • jedno dla kobiet w ciąży (25 metrów od wejścia głównego).

Obok wejścia głównego do budynku (od ulicy Kościuszki) znajdują się dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiające dostanie się na poziom parteru. Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe wejścia do budynku (od strony Muzeum Regionalnego) niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek trzykondygnacyjny z dwoma półpiętrami. Budynek posiada szerokie korytarze, umożliwiające sprawne poruszanie się. W budynku znajduje się winda, umożliwiająca dostanie się na pierwsze i drugie piętro budynku. Wejście na półpiętro znajdujące się wzwyż piętra drugiego wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym.
Na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Półpiętro zlokalizowane wzwyż piętra pierwszego, na którym zlokalizowane są gabinety Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza, niedostępne dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.14 683 81 60) możliwość skorzystania ze schodołazu lub zejścia pracownika na niższą, dostępną kondygnację.
W razie potrzeby większość spraw w urzędzie można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich powyżej 16 roku życia.
W Urzędzie Miejskim w Dębicy nie ma pętli indukcyjnej.
Brak ograniczeń w zakresie wstępu do budynku osób niepełnosprawnych wraz z psem asystującym. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu Urząd zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza polskiego języka migowego. Osoby, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Dębicy, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
  • drogą elektroniczną: umdebica@um.debica.pl,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl,
  • faksem: 14 683 81 61,
  • osobiście: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30.